Zasady udziału

Pack
W terminie od 23.04.2018 do 22.07.2018 r.:
KUP dowolny produkt Kolastyna* do opalania, po opalaniu lub przyspieszający opalanie
ZACHOWAJ paragon i zarejestruj go na stronie www.slonecznakolastyna.pl
Wybierz nagrodę o jakiej marzysz... i WYGRAJ!

*Lista produktów dostępna w zakładce

1.Nazwa loterii promocyjnej

Loteria promocyjna nosi nazwę: „Słoneczna Loteria”

2.Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną

Organizatorem loterii promocyjnej „Słoneczna Loteria” (dalej „Loteria”) jest Spółka pod firmą: Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”).

3.Nazwa organu wydającego zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4.Zasięg geograficzny Loterii

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii

Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od godziny 0:00:01 dnia 23.04.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 22.07.2018 r. Serwis www w części umożliwiającej dokonanie zgłoszeń do loterii czynny jest od godziny 0:00:01 dnia 23.04.2018 r. do godziny 24:00:00 dnia 22.07.2018 r.

6.Czas trwania Loterii

Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 23.04.2018 r. do dnia 19.11.2018 r.

7.Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży dowodów udziału w Loterii

Sprzedaż towarów objętych loterią promocyjną trwa od 23.04.2018 r. do 22.07.2018 r. Produkty zakupione przed dniem 23.04.2018 r oraz po dniu 22.07.2018 r. nie są objęte Loterią.

8.Uczestnicy Loterii

Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (Uczestnicy). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać Zwycięzcami w Loterii.

9.Zasady organizacji Loterii

9.1.Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest:

9.1.1.zakup co najmniej jednego opakowania dowolnego produktu z grupy „Opalanie” zawierającej: przyspieszacze opalania, olejki do opalania, emulsje i kremy ochrony przeciwsłonecznej, emulsje i kremy ochrony przeciwsłonecznej dla dzieci, balsamy i olejki po opalaniu, samoopalacze i balsamy brązujące

(dalej „Produkt promocyjny”); szczegółowa lista produktów wchodzących w skład grupy „Opalanie” dostępna jest na stronie www.slonecznakolastyna.pl/produkty,

9.1.2.zachowanie paragonu dokumentującego zakup (dalej „Dowód zakupu”),

9.1.3.zarejestrowanie zakupu (dalej „Zgłoszenie”) na stronie www.slonecznakolastyna.pl poprzez wpisanie w znajdującym się tam formularzu swojego imienia i nazwiska, numeru Dowodu zakupu, numeru telefonu kontaktowego, adresu email; jeden dowód zakupu, niezależnie od liczby widniejących na nim opakowań Produktu promocyjnego można zarejestrować tylko jeden raz; Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu zakupu,

9.1.4.wybranie Nagrody tygodnia, o którą się gra – ta Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy, gdy jego Zgłoszenie zostanie wylosowane.

9.2.Organizator ma prawo żądać od Uczestnika w czasie od 23.04.2018 r. do 20.08.2018 r. przesłania oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego. Powyższe żądanie przekazywane jest Uczestnikowi emailem lub telefonicznie. Uczestnik nie ponosi kosztu przychodzącego połączenia telefonicznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem, przesłania oryginału Dowody zakupu, Uczestnik winien zrobić to w terminie 5 dni od otrzymania emaila lub rozmowy telefonicznej (liczy się data nadania wiadomości email lub data stempla pocztowego). Nieprzesłanie oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego na żądanie Organizatora skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Loterii lub utratą prawa do Nagrody.

10.Miejsca i terminy losowań

10.1.Organizator przewiduje przyznawanie Nagród w dwojaki sposób – (1) losowy zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze www – w przypadku Nagród dnia oraz (2) poprzez losowanie – w przypadku Nagród tygodnia.

10.2.Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii

czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda dnia tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie. Jednocześnie, na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym zwycięskiego Zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie o przypisaniu Nagrody dnia. Wiadomość ta zawiera również informacje o warunkach, jakie musi spełnić Zwycięzca Nagrody dnia w celu jej otrzymania.

10.3.Przypisanie Nagrody dnia do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda dnia. Nagrody dnia są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Ustalenie dokładnych dat i godzin otwarcia bramek ustalone jest metodą na chybił trafił, bez wykorzystania jakiegokolwiek urządzenia i zapisane w arkuszu kalkulacyjnym.

10.4.W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki, nieprzyznana Nagroda dnia jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dotrze do Organizatora jako pierwsze po otwarciu kolejnej bramki, zaś Nagroda dnia przypisana do tej kolejnej bramki przyznawana jest kolejnemu Zgłoszeniu, które dotrze do Organizatora po otwarciu tej bramki jako drugie; w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem kolejnej bramki Zgłoszenia dokona wyłącznie jeden Uczestnik, zostanie mu przyznana Nagroda dnia z poprzedniej bramki, zaś Nagroda dnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej, zaś w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, Nagroda dnia z poprzedniej bramki pozostaje w dyspozycji Organizatora, zaś Nagroda dnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. Powyższe nie dotyczy ostatniej bramki. Nagrody dnia właściwe dla ostatniej bramki, które nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi pozostają w dyspozycji Organizatora.

10.5.W okresie od 23.04.2018 r. do 22.07.2018 r. Organizator dokonuje otwarcia 91 (dziewięćdziesięciu jeden) bramek, po 7 bramek w każdym z 13 tygodni przyjmowania zgłoszeń do Loterii. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest 1 (jedna) Nagroda dnia, z zastrzeżeniem zapisu pkt 10.3. Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia każdej bramki.

10.6.Nagroda tygodnia przyznawana jest poprzez losowanie. Organizator przeprowadzi 13 losowań w każdy poniedziałek od dnia 30.04.2018 r. do dnia 23.07.2018 r. W każdym z losowań losowane jest jedno Zgłoszenie, któremu przyznana jest Nagroda, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, zgodnie z zapisem pkt 9.1.4. W każdym losowaniu biorą udział Zgłoszenia dokonane od poniedziałku do niedzieli w tygodniu poprzedzającym losowanie.

10.7.Losowanie Nagród polega na losowym, manualnym wyborze, przez członków Komisji Loterii, Zgłoszeń odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w Losowaniu, zgodnie z zapisem ostatniego zdania pkt 10.3. (dalej: „Losowanie”). Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem kartonowej urny. Liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki czy dziesiątki – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następ nie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu.

10.8.Uczestnik, którym przyznano Nagrody dnia zgodnie z zapisem pkt 10.2., lub którego Zgłoszenie jest wylosowane w sposób opisany powyżej, jest „Zwycięzcą Nagrody”, uprawnionym do otrzymania Nagrody.

10.9.Zwycięzcy Nagród dnia informowani są o Nagrodzie niezwłocznie po jej przyznaniu, za pomocą komunikatu wyświetlonego na stronie oraz potwierdzającej wiadomości email wysłanej na adres wpisany w Zgłoszeniu do Loterii.

10.10.Wiadomość o wygranej, o której mowa w pkt 10.9. powyżej zawiera także informację o konieczności przesłania w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, pocztą elektroniczną z tytułem wiadomości „Słoneczna Loteria” na adres email kolastyna@kropkabordo.pl (decyduje data nadania wiadomości email) scanu lub zdjęcia Oświadczenia zawartego w załączniku do niniejszego regulaminu wraz ze scanem lub zdjęciem Dowodu zakupu.

10.11.Zwycięzcy Nagród tygodnia zostaną o Nagrodach powiadomieni telefonicznie na numer telefonu kontaktowego podany w Zgłoszeniu do Loterii nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia losowania. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z Laureatami w odstępie nie krótszym niż 20 minut i nie dłuższym niż 2 godziny. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanym Laureatem, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Laureat Loterii.

10.12.Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10.11. powyżej Organizator informuje Zwycięzcę o Nagrodzie oraz o konieczności przesłania w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, pocztą elektroniczną z tytułem wiadomości „Słoneczna Loteria” na adres email kolastyna@kropkabordo.pl (decyduje data nadania wiadomości email) scanu lub zdjęcia Oświadczenia zawartego w załączniku do niniejszego regulaminu wraz ze scanem lub zdjęciem Dowodu zakupu.

10.13.W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę ww. Oświadczenia wraz ze scanem/zdjęciem Dowodu zakupu lub niedotrzymania terminu jego przesłania Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, niezależnie od faktu ewentualnej publikacji danych Zwycięzcy na liście wylosowanych, zgodnie z zapisem pkt 10.14. poniżej.

10.14.Lista wylosowanych Zwycięzców Nagród, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej www.slonecznakolastyna.pl

11.Wartość puli Nagród

11.1.Organizator przewiduje w Loterii:

11.1.1.91 Nagród dnia w postaci przenośnych głośników Sony SRS XB-10 o wartości jednostkowej 172,20 PLN brutto

11.1.2.13 Nagród tygodnia składających się z vouchera na wyjazd na koncert (voucher do wykorzystania w serwisie www.eventim.pl), wyprawę do Energylandii (bilety zakupione za pośrednictwem strony energylandia.pl) lub pobytu w SPA w postaci vouchera do wykorzystania w serwisie www.katalogmarzen.pl o wartości 600 PLN oraz Nagrody pieniężnej w wysokości 1400 PLN; wyboru nagrody dokonuje Uczestnik podczas rejestracji do loterii, zgodnie z zapisem pkt 9.1.4.; wykorzystanie vouchera przy zakupie, którego wartość przekracza 600 PLN powoduje konieczność dopłaty przez Laureata brakującej kwoty, natomiast, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartość vouchera różnica nie zostaje zwracana.

11.2.”ączna wartość puli Nagród wynosi 41 670,20 PLN.

12.Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2018 poz. 165).

13.Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród

13.1.Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

13.2.Nagrody dnia oraz vouchery z Nagród tygodnia dostarczane są Zwycięzcom pocztą kurierską, Nagrody pieniężne tygodnia przysyłane są przekazem pocztowym w terminie do 6 tygodni od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem zapisu pkt 10.10., nie później jednak niż do dnia 10.09.2018 r.

13.3.Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne Nagrody, w tym wymiana vouchera na gotówkę, oraz nie przysługuje prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.

13.4.Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród.

13.5.Nagrody przepadają w następujących sytuacjach:

13.5.1.w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt 9.2., 10.10. i 10.12. powyżej lub niedotrzymania terminu ich przesłania,

13.5.2.w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu zakupu, tj. np.: zawierającego nieprawidłową datę (przed 23.04.2018 r. lub po 22.07.2018 r.), nieprawidłowy produkt, noszącego znamiona podrabiania,

13.5.3.w przypadku podania przez zwycięzcę błędnego adresu, numeru telefonu, lub adresu email co uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub dostarczenie Nagrody,

13.5.4.w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody.

14.Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

14.1.Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 23.04.2018 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania Nagród, tj. do dnia 10.10.2018 r. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 10.10.2018 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 24.10.2018 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.

14.2.Reklamacje w Loterii powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Słoneczna Loteria” oraz treść żądania reklamacyjnego.

14.3.Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo, ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Słoneczna Loteria”. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: kolastyna@kropkabordo.pl.

14.4.Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14.5.Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

15.Terminy przedawnienia roszczeń

15.1.Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

15.2.Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

16.Postanowienia końcowe

16.1.Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 23.04.2018 r. do dnia 19.11.2018 r. od godz.

10.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na

stronie

www.slonecznakolastyna.pl

 

16.2.Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki Nagród udziela infolinia promocyjna pod numerem: 22 7507059 (czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach 10.00-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora) lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres email Organizatora: kolastyna@kropkabordo.pl.

16.3.Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

16.4.Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady udziału w Loterii.

16.5.Dokonując Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Słoneczna Loteria”.

16.6.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20;

Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;

podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Słoneczna Loteria”, w tym także dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Loterii w zakresie przetwarzania danych osobowych;

dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a w zakresie danych osobowych laureatów Loterii także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;

Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), zaś od dnia 25 maja 2018 roku - do odpowiedniego organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO;

podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Loterii (zawarcia umowy). Uczestnik jest zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do Nagrody;

dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Oświadczenie laureata

Organizator loterii: Kropka Bordo Sp. z o.o.

Zgłoś się

Wypełnij zgłoszenie i weź udział w losowaniu nagród! Po wysłaniu zgłoszenia od razu dowiesz się, czy nagroda dzienna trafi do Ciebie.

Głośnik

Kliknij "Wyślij" i poczekaj na informację czy wygrywasz nagrodę dzienną

strzalka strzalka

Nagrody

Co tydzień do wyboru:

nagrody

Codziennie do wylosowania

Prize

Głośnik Sony SRS-XB10

Produkty objęte promocją

Emulsje do opalania
Emulsje Kolastyna do opalania - mądry wybór! Zostały one stworzone z myślą o tym, aby kąpiele słoneczne były bezpieczniejsze, skóra nawilżona i odżywiona, a opalenizna długotrwała. Nasze emulsje są jak tarcza chroniąca skórę przed poparzeniami słonecznymi i przedwczesnym starzeniem. Wybierz emulsję z odpowiednim filtrem i z przyjemnością wsmaruj ją w skórę twarzy lub ciała.

Emulsja przyspieszająca opalanie

Emulsja przyspieszająca opalanie

SPF 6

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 10

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 15

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 20

Emulsja do opalania ULTRA LEKKA FORMUŁA

Emulsja do opalania ULTRA LEKKA FORMUŁA

SPF 20

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 30

Emulsja do opalania Family dla dzieci
i dorosłych

Emulsja do opalania Family dla dzieci
i dorosłych

SPF 30

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 50

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 6

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 10

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 15

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 20

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 30

Emulsja do opalania Family dla dzieci
i dorosłych

Emulsja do opalania Family dla dzieci
i dorosłych

SPF 30

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 50

Emulsja do opalania OCHRONA+OPALENIZNA

Emulsja do opalania OCHRONA+OPALENIZNA

SPF 20

Emulsja do opalania OCHRONA+OPALENIZNA

Emulsja do opalania OCHRONA+OPALENIZNA

SPF 30

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 6

Emulsja do opalania

Emulsja do opalania

SPF 15

Emulsja do opalania family dla dzieci
i dorosłych

Emulsja do opalania family dla dzieci
i dorosłych

SPF25

Emulsja do opalania w sprayu

Emulsja do opalania w sprayu

SPF 10

Emulsja do opalania w sprayu

Emulsja do opalania w sprayu

SPF 15

Emulsja do opalania w sprayu

Emulsja do opalania w sprayu

SPF 30

Emulsja do opalania w sprayu

Emulsja do opalania w sprayu

SPF 10

Emulsja do opalania w sprayu

Emulsja do opalania w sprayu

SPF 15

Emulsja do opalania w sprayu

Emulsja do opalania w sprayu

SPF 30

Emulsja do opalania dla dzieci w sprayu

Emulsja do opalania dla dzieci w sprayu

SPF 30

Emulsja do opalania dla dzieci

Emulsja do opalania dla dzieci

SPF 50

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

SPF 30

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

SPF 50

Emulsja do opalania dla dzieci

Emulsja do opalania dla dzieci

SPF 30

Emulsja do opalania dla dzieci

Emulsja do opalania dla dzieci

SPF 30

Ochronne mleczko do oplania dla dzieci
w sprayu

Ochronne mleczko do oplania dla dzieci
w sprayu

SPF 30

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

SPF 30

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

Krem ochronny na słońce dla dzieci
i niemowląt

SPF 50

Ochronna emulsja do opalania dla dzieci
i niemowląt

Ochronna emulsja do opalania dla dzieci
i niemowląt

SPF 30

Krem ochronny do twarzy

Krem ochronny do twarzy

SPF 30

Ochronny krem do twarzy

Ochronny krem do twarzy

SPF 50

Krem ochronny do twarzy

Krem ochronny do twarzy

SPF 30

Matujący krem ochronny do twarzy
na słońce

Matujący krem ochronny do twarzy
na słońce

SPF 30

Przeciwstarzeniowy krem ochronny do twarzy na słońce

Przeciwstarzeniowy krem ochronny do twarzy na słońce

Odżywczy olejek do opalania

Odżywczy olejek do opalania

SPF 6

Odżywczy olejek do opalania

Odżywczy olejek do opalania

SPF 10

Odżywczy olejek do opalania

Odżywczy olejek do opalania

SPF 15

Odżywczy olejek do opalania

Odżywczy olejek do opalania

SPF 15

Odżywczy olejek do opalania

Odżywczy olejek do opalania

SPF 30

Olejek do opalania w sprayu

Olejek do opalania w sprayu

Olejek do opalania w sprayu

Olejek do opalania w sprayu

SPF 10

Olejek do opalania w sprayu
ze złocistymi drobinkami

Olejek do opalania w sprayu
ze złocistymi drobinkami

SPF 10

Spray do opalania WET SKIN 3w1

Spray do opalania WET SKIN 3w1

SPF 30

Transparentna mgiełka ochronna do opalania 6w1

Transparentna mgiełka ochronna do opalania 6w1

SPF 20

Turbo przyspieszacz opalania
do twarzy i ciała

Turbo przyspieszacz opalania
do twarzy i ciała

Przyspieszacz opalania
do twarzy i ciała

Przyspieszacz opalania
do twarzy i ciała

Turbo przyspieszacz opalania
do twarzy i ciała

Turbo przyspieszacz opalania
do twarzy i ciała

Przyspieszacz opalania

Przyspieszacz opalania

Przyspieszacz opalania

Przyspieszacz opalania

Balsam po opalaniu S.O.S. 24h

Balsam po opalaniu S.O.S. 24h

Balsam po opalaniu family
dla dzieci i dorosłych 24h

Balsam po opalaniu family
dla dzieci i dorosłych 24h

Balsam po opalaniu family
dla dzieci i dorosłych 24h

Balsam po opalaniu family
dla dzieci i dorosłych 24h

Balsam brązujący do ciała - jasna karnacja

Balsam brązujący do ciała - jasna karnacja

Balsam brązujący do ciała - ciemna karnacja

Balsam brązujący do ciała - ciemna karnacja

Samoopalacz w kremie
do twarzy i ciała -
jasna karnacja

Samoopalacz w kremie
do twarzy i ciała -
jasna karnacja

Samoopalacz w kremie
do twarzy i ciała -
ciemna karnacja

Samoopalacz w kremie
do twarzy i ciała -
ciemna karnacja

Samoopalający żel
do twarzy i ciała

Samoopalający żel
do twarzy i ciała

Samoopalacz w sprayu
do twarzy i ciała

Samoopalacz w sprayu
do twarzy i ciała

Samoopalająca mgiełka
do ciała

Samoopalająca mgiełka
do ciała

Samoopalająca mgiełka
do ciała

Samoopalająca mgiełka
do ciała

Samoopalacz w sprayu
do twarzy i ciała

Samoopalacz w sprayu
do twarzy i ciała

Samoopalacz w sprayu
do twarzy i ciała

Samoopalacz w sprayu
do twarzy i ciała

Balsam brązujący

Balsam brązujący

Lista zwycięzców

Zwycięzcy Nagrody tygodniowej

 1. KATARZYNA C., LUBLINIEC, 30.04,
  Regenerujący pobyt w SPA
 2. Agnieszka G., KRZEPICE, 07.05,
  Regenerujący pobyt w SPA
 3. Katarzyna Z., ALWERNIA, 14.05,
  Wyjazd na koncert
 4. Aneta M., KRAKÓW, 21.05,
  Wyprawa do Energylandii
 5. Lucja T., CIECHANÓW, 28.05,
  Regenerujący pobyt w SPA
 6. Arkadiusz S., MEŁNO, 04.06,
  Regenerujący pobyt w SPA
 7. Natalia S., BYDGOSZCZ, 11.06,
  Wyjazd na koncert
 8. Elżbieta O., WAŁBRZYCH, 18.06,
  Regenerujący pobyt w SPA
 9. Mirosław W., WODZISŁAW ŚLĄSKI, 25.06,
  Regenerujący pobyt w SPA
 10. Krystyna W., GRUDZIĄDZ, 02.07,
  Wyjazd na koncert
 11. Przemysław B., EŁK, 09.07,
  Regenerujący pobyt w SPA
 12. Beata S., CZĘSTOCHOWA, 16.07,
  Regenerujący pobyt w SPA
 13. Bartosz R., RYBNIK, 23.07,
  Wyjazd na koncert

Zwycięzcy Nagrody dziennej

Product
 1. Kamila M., 23.04
 2. Ilona Ż., KÓRNIK, 24.04
 3. Arkadiusz S., GRUTA, 25.04
 4. Jan S., GRUDZIĄDZ, 26.04
 5. Urszula M., WISKITKI, 27.04
 6. Patrycja K., GRUDZIĄDZ, 28.04
 7. Mirosław W., WODZISŁAW ŚLĄSKI, 29.04
 8. KARINA A., ŁÓDŹ, 30.04
 9. Piotr B., OPOLE, 01.05
 10. Magdalena F., ŁAŃCUT, 02.05
 11. Olga T., GDYNIA, 03.05
 12. Tomasz B., RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, 04.05
 13. Konrad B., RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, 05.05
 14. Tomasz T., GDYNIA, 06.05
 15. Jagoda K., KIELCE, 07.05
 16. Tomasz S., MEŁNO, 08.05
 17. Elżbieta K., GDYNIA, 09.05
 18. Dariusz N., GRUDZIĄDZ, 10.05
 19. Marlena M., KOSZALIN, 11.05
 20. Andrzej C., GRUTA, 12.05
 21. Agnieszka O., MEŁNO, 13.05
 22. Przemysław C., PLEMIĘTA, 14.05
 23. Janina B., ELBLĄG, 15.05
 24. Przemysław W., CHOROSZCZ, 16.05
 25. Dawid K., GRUTA, 17.05
 26. Grzegorz S., MEŁNO, 18.05
 27. krzysztof k., STALOWA WOLA, 19.05
 28. Maria C., GRUTA, 20.05
 29. eugeniusz K., STALOWA WOLA, 21.05
 30. Kamila B., CZĘSTOCHOWA, 22.05
 31. justyna s., GRUTA, 23.05
 32. Kamila ., SAMSEL, 24.05
 33. Izabella S., PUCKA, 25.05
 34. Joanna G., STALOWA WOLA, 26.05
 35. Hanna K., NAKŁO NADNOTECIĄ, 27.05
 36. wioletta d., WŁOSZAKOWICE, 28.05
 37. Marlena J., LIPIE, 29.05
 38. Izabela K., GRUDZIĄDZ, 30.05
 39. klaudia O., SKOCZÓW, 31.05
 40. Sławomir K., WARSZAWA, 01.06
 41. Marta W., PASŁĘK, 02.06
 42. Tomasz T., PIASECZNO, 03.06
 43. Grzegorz B., BIAŁYSTOK, 04.06
 44. Kacper K., WARSZAWA, 05.06
 45. Damian K., WARSZAWA, 06.06
 46. Tomasz G., KRAKÓW, 07.06
 47. Sandra K., WROCŁAW, 08.06
 48. Monika A., GDAŃSK, 09.06
 49. Dawid N., WARSZAWA, 10.06
 50. Tomasz T., GDYNIA, 11.06
 51. Anna T., ŁÓDŹ, 12.06
 52. Bernardyna D., WROCŁAW, 13.06
 53. Janusz B., BYDGOSZCZ, 14.06
 54. Ilona F., ZĄBKI, 15.06
 55. Małgorzata W., WODZISŁAW ŚLĄSKI, 16.06
 56. Anna Ś., KRAKÓW, 17.06
 57. Tadeusz S., WARSZAWA, 18.06
 58. Maria S., MEŁNO, 19.06
 59. Marcin W., WODZISŁAW ŚLĄSKI, 20.06
 60. Adrianna G., BIELSKO- BIAŁA, 21.06
 61. dorota ., RAWICZ, 22.06
 62. Grzegorz S., MEŁNO, 23.06
 63. Jan S., GRUDZIĄDZ, 24.06
 64. Agata W., GRAJEWO, 25.06
 65. Paweł G., WARSZAWA, 26.06
 66. Beata C., ŁÓDŹ, 27.06
 67. Paweł Z., WARSZAWA, 28.06
 68. Jan T., ZIELONA GORA, 29.06
 69. Anna B., TARNOWSKIE GÓRY, 30.06
 70. Andrzej C., MEŁNO, 01.07
 71. Izabela S., RADOM, 02.07
 72. Dorota M., GŁOGÓW, 03.07
 73. Dariusz M., GŁOGÓW, 04.07
 74. Michał C., CIESZYN, 05.07
 75. Ilona O., MIŃSK MAZOWIECKI, 06.07
 76. Anna B., BORKI, 07.07
 77. Dagmara M., GNIEW, 08.07
 78. Magdalena W., GRUDZIĄDZ, 09.07
 79. Paweł W., WODZISŁAW ŚLĄSKI, 10.07
 80. Beata ., GLIWICE, 11.07
 81. Tomasz S., MEŁNO, 12.07
 82. Krystyna W., GRUDZIĄDZ, 13.07
 83. Maria C., GRUTA, 14.07
 84. Karolina S., WARSZAWA, 15.07
 85. Kacper P., ŁÓDŹ , 16.07
 86. Marcin G., JAROTY, 17.07
 87. Sylwia K., KALISZ, 18.07
 88. Palina B., BIAŁYSTOK, 19.07
 89. anna o., KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 20.07
 90. sebastian d., RADOM, 21.07
 91. Ola w., BŁONIE, 22.07